จีนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น 80% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2017

ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) ของจีนเพิ่มขึ้น 80% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2017 กลายเป็นประเทศที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดจากกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้เพิ่มขึ้นเป็น 21.4 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2017 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดย National Energy Administration กล่าวว่าจีนเพิ่มพื้นที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 7.21 GW ทำให้พื้นที่รวมที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนมีทั้งหมดเกือบ 85 GW,ตามข้อมูลของ NEA การเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนทำให้มีการสร้างโรงงานขนาดใหญ่ ประเทศจีนใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 2.3 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงในช่วงไตรมาสแรก เพิ่มขึ้นจาก 1.9 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของจีนเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แห่งใหม่ คิดเป็นประมาณร้อยละ 89 ของกำลังการผลิตทั้งหมดของจีน

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required