จีนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น 80% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2017

ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) ของจีนเพิ่มขึ้น 80% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2017 กลายเป็นประเทศที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดจากกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้เพิ่มขึ้นเป็น 21.4 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2017 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดย National Energy Administration กล่าวว่าจีนเพิ่มพื้นที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 7.21 GW ทำให้พื้นที่รวมที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนมีทั้งหมดเกือบ 85 GW,ตามข้อมูลของ NEA การเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนทำให้มีการสร้างโรงงานขนาดใหญ่ ประเทศจีนใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 2.3 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงในช่วงไตรมาสแรก เพิ่มขึ้นจาก 1.9 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของจีนเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แห่งใหม่ คิดเป็นประมาณร้อยละ 89 ของกำลังการผลิตทั้งหมดของจีน

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.