ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) ของจีนเพิ่มขึ้น 80% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2017 กลายเป็นประเทศที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดจากกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้เพิ่มขึ้นเป็น 21.4 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2017 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดย National…