การเลือกประเภทของปั้มน้ำ ที่ใช้กับระบบโซล่าเซลล์ Water Pump Solarcell

ปั้มน้ำ

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มักจะเจอประจำสำหรับระบบโซล่าเซลล์ ชนิดหนึ่งก็คือ ปั้มน้ำ (Water Pump Solarcell) ในปัจจุบันมีหลายขนาดและหลายชนิดให้เลือกซื้อหาเลือกหา มาใช้ให้เมาะสมกันภายในบ้านเรือนของเรา ผมจะมาพูดถึงชนิดปั้มน้ำสำหรับระบบโซล่าเซลล์ ปั้มน้ำสำหรับโซล่าเซลล์มีแบบไหนบ้าง

เราต้องคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ ในการเลือกปั้มน้ำ
1.ประเภทของแหล่งน้ำ เช่น น้ำผิวดิน , น้ำจากบาดาลน้ำตื้น, บาดาลน้ำลึก , หรือสูบจากถังเก็บน้ำ คือตัวกำหนดที่จะเลือกประเภทของปั้มน้ำมาใช้ให้เหมาะสมกับงานนั้นเอง
2.คำนวณระยะทางจากแหล่งน้ำ ไปถึงจุดกักเก็บน้ำ คือต้องดูสเปคของปั้มแต่ละตัวว่ามี ความสามารถดูดลึกเท่าไหร่ ส่งสูงเท่าไหร่ เช่นสเปคบอกว่า ดูดลึก 8 เมตร ส่งสูง 20 เมตร ถังเก็บน้ำเราสูง 8 เมตร แต่ระยะทางราบอีก 100 เมตร ก็เท่ากับ 100/10 =10+8 = 18 เมตร แสดงว่าปั้มตัวนี้ใช้งานได้ (ระยะทางราบ 10 เมตร เท่ากับสูงในแนวตั้ง 1 เมตร)
3.คำนวณปริมาณน้ำที่ต้องการใช้งาน ในแต่ละชั่วโมงหรือแต่ละวัน ตัวนี้ก็ต้องดูสเปคของปั้มน้ำ ว่า 1 ชั่วโมง ได้น้ำกี่ลูกบาร์คเมตร หรือที่เรียกว่าคิว เช่นเราต้องการใช้น้ำ ชั่วโมงละ 2 คิว เราต้องหาปั้มน้ำที่สเปคสูบน้ำมากว่า 2 คิวต่อชั่วโมง แต่ทั้งนี้ต้องดูความสูงที่ส่งไปประกอบด้วย เพราะมันแปรผันกัน ยื่งส่งสูงยิ่งได้ปริมาณลดลง

การคำนวณหาค่าไฟฟ้าที่ใช้ไฟจากการไฟฟ้าของปั้มน้ำ

เอากระแสไฟฟ้า(แอมป์ A) ของปั้มน้ำในขณะที่ทำงานแล้วคูณด้วยแรงดันไฟฟ้า (V) คูณด้วยชั่วโมงในการทำงาน (HR) แล้วหารด้วย 1,000 จะได้จำนวนต่อหน่วยที่ใช้แล้วคูณด้วยค่าไฟฟ้า
เช่น มอเตอร์ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง กินกระแสอยู่ 12A x 220V = 2,640 วัตต์ เอา 2,640 วัตต์ x 8 ชั่วโมง = 21,120 วัตต์ หารด้วย 1,000 = 21 หน่วย คูณ ค่าไฟฟ้า เช่น หน่วยละ 5 บาท ก็จะได้ค่าไฟฟ้าแต่ละวัน = 105 บาท ด้วย 30 วัน เฉลี่ยจะเสียค่าไฟเดือนละ ประมาณ 3,150 บาท

ตารางการใช้แผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม สำหรับ มอเตอร์ 380V 3P อย่างมีคุณภาพ อินเวอร์เตอร์ต้องการแรงดันไฟฟ้า 480-720 VDC

ตารางการใช้แผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม สำหรับ มอเตอร์ 220V 3P อย่างมีคุณภาพ อินเวอร์เตอร์ต้องการแรงดันไฟฟ้า 240-450 VDC

ารางการใช้แผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม สำหรับ มอเตอร์ 220V 1P อย่างมีคุณภาพ อินเวอร์เตอร์ต้องการแรงดันไฟฟ้า 480-720 VDC

การเลือกขนาดของอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะกับปั้มน้ำ Inverter for Water Pump

ตารางการเปรียบเทียบค่ากระแสของมอเตอร์ (ปั้มบาดาล)

จะเห็นได้ว่าหากเราได้จำนวนน้ำที่เราต้องการใช้ในแต่ละวัน และประเภทแหล่งน้ำที่เราจะสูบแล้ว ก็จะได้ขนาดมอเตอร์ปั้มน้ำ และอินเวอร์เตอร์ และจำนวนแผงโซล่าเซลล์ที่ต้องการใช้งานแล้ว โดยอาศัยตารางต่างๆ ข้างต้น

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.